Tytuł projektu:

     WIELKOPOLSKA FABRYKA AKTYWIZACJI POWER

Okres realizacji projektu:

01.09.2019 - 31.05.2021

Wartość projektu

1 994 095,56 zł

O projekcie

Projekt „Wielkopolska Fabryka Aktywizacji POWER” to program zwiększania możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projekt skierowany jest do 208 osób (136 K, 72M) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zawodowej na wielkopolskim rynku pracy poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych i/lub kompetencji niezbędnych do pracy jako operator maszyn CNC, kosmetyczka, a także programista stron internetowych, aplikacji WEB, aplikacji mobilnych oraz w zawodach zgodnych z predyspozycjami uczestników, zgodnych z zapotrzebowaniem na wielkopolskim rynku pracy, jak również opracowanie IPD, oraz pośrednictwa pracy i organizacja staży (dla części Uczestników Projektu) w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia. 

Grupę docelową stanowią:

 • osoby między 15, a 29 rokiem życia
 • kobiety i mężczyźni
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby bierne zawodowo
 • osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy krótkoterminowej
 • osoby zamieszkujące średnie miasta
 • osoby z niskimi kwalifikacjami

W ramach projektu oferujemy

1.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM - IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB MŁODYCH ORAZ DIAGNOZOWANIE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, W TYM IDENTYFIKACJA STOPNIA ODDALENIA OD RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH

Zadanie to będzie obejmowało 208 osób. Dla każdego uczestnika przewidziano 4 godziny zegarowe wsparcia z doradcą zawodowym. Celem IPD jest rozpoznanie sytuacji społeczno-zawodowej uczestnika projektu i identyfikacja jego potrzeb poprzez dostarczenie wiedzy o jego szansach na rynku pracy. IPD to między innymi diagnoza umiejętności, potrzeb i problemów zawodowych w tym potrzeb szkoleniowych, predyspozycji osobowościowych oraz ustalenie ścieżki udziału w projekcie.

2.

POŚREDNICTWO PRACY W ZAKRESIE WYBORU ZAWODU ZGODNEGO Z KWALIFIKACJAMI WSPIERANEJ OSOBY

Pośrednictwem pracy objęty zostanie każdy uczestnik projektu. Jego przesłankę stanowi pozyskanie ofert pracy, wybór oferty, a także przypisanie danego uczestnika do odpowiedniego pracodawcy. Dla każdego uczestnika przewidziano 3 godziny konsultacji z pośrednikiem.

UDZIAŁ W JEDNYM ZE SZKOLEŃ

KURS OPERATOR MASZYN CNC

Kurs OPERATOR MASZYN CNC zostanie przeprowadzony dla 48 osób. Całkowity czas trwania kursu to 160 godzin lekcyjnych (20 dni), w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. ogólną wiedzę o obróbce i skrawaniu, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, ćwiczenia związane między innymi z programowym przygotowaniem materiałów, doborem parametrów, ćwiczenia z samego wykonywania obróbek.

Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin czeladniczy, przeprowadzany przez Izbę Rzemieślniczą, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie operatora maszyn CNC. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo czeladnicze i uprawnienia do zawodu potwierdzające nabycie kwalifikacji.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość dofinansowania przejazdu na szkolenie (dla 50% uczestników)
 • możliwość dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną (dla 20% uczestników)

KURS KOSMETYCZKA

Kurs Kosmetyczka zostanie przeprowadzony dla 48 osób. Całkowity czas trwania kursu to 160 godzin lekcyjnych (20 dni), w tym 40 godzin w formie wykładów i 80 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje ogólną wiedzę w zakresie zabiegów kosmetycznych, podstaw dermatologii, pielęgnacji twarzy i ciała, makijażu, nowoczesnej kosmetyki maszynowej (np. mezoterapia, mikrodermabrazja), zabiegów leczniczych.

Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin czeladniczy, przeprowadzany przez Izbę Rzemieślniczą, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie operatora maszyn CNC. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo czeladnicze i uprawnienia do zawodu potwierdzające nabycie kwalifikacji.

Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny. Efektem kursu będzie uzyskanie kompetencji potwierdzone zaświadczeniem ukończenia szkolenia W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość dofinansowania przejazdu na szkolenie (dla 50% uczestników) 
 • możliwość dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną (dla 20% uczestników)

KURS PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH, APLIKACJI WEB, APLIKACJI MOBILNYCH

Kurs programowanie stron internetowych, aplikacji web, aplikacji mobilnych zostanie przeprowadzony dla 48 osób. Całkowity czas trwania kursu to 120 godzin (3 moduły x 40 godz.). Zakres programowy modułów:

 • Programowanie stron internetowych, m.in. techniczne podstawy działania WWW, rejestracja domeny, języka HTML, działanie systemów CMS.
 • Programowanie aplikacji WEB, m.in. budowa aplikacji internetowych, środowisk programistycznych zasad kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych, tworzenia skryptów.
 • Programowanie aplikacji mobilnych, m.in: system Android, budowanie aplikacji, modyfikowanie operacji w tle.

Efektem kursu będzie uzyskanie kompetencji potwierdzonych zaświadczeniem ukończenia szkolenia. Uzyskanie kompetencji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość dofinansowania przejazdu na szkolenie (dla 50% uczestników) 
 • możliwość dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną (dla 20% uczestników)

KURSY NIEZIDENTYFIKOWANE

Kursy niezdefiniowane zgodne z predyspozycjami uczestników zostaną przeprowadzone dla 64 osób. Całkowity czas trwania kursu to średnio 120 godzin lekcyjnych (20 dni). Kursy niezdefiniowane „szyte na miarę” zgodne z potrzebami uczestnika projektu, wynikające z IPD, będą odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy. Założono, iż dla 50% grupy osób objętych niniejszym zadaniem (tj. 32 osób) kursy będą kończyły się możliwością udziału w egzaminie czeladniczym, nadającym kwalifikacje. Dla pozostałych osób (32 os.) przyjęto, iż kursy będą kończyły się zdobyciem kompetencji.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość dofinansowania przejazdu na szkolenie (dla 50% uczestników) 
 • możliwość dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną (dla 20% uczestników)

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA STAŻU ZAWODOWEGO

4.

STAŻE ZAWODOWE

Wsparcie w postaci stażu skierowane będzie do 84 osób. Celem staży będzie polepszenie umiejętności praktycznych przez Uczestników Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia. Staże będą trwały 3 miesiące dla każdego uczestnika projektu.

Opiekun stażysty: Stażyści będą wykonywali swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu. Na jednego opiekuna będzie przypadało średnio 2 stażystów.  

Opiekun stażystów (1 opiekun na 2 stażystów) może otrzymać dodatek do wynagrodzenie w wysokości 750 zł na miesiąc.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium stażowe
 • możliwość dofinansowania przejazdu
 • refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekunów stażystów

5.

WSPARCIE MOBILNOŚCI GEOGRAFICZNEJ DLA OSÓB MŁODYCH, U KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO PROBLEMY Z ZATRUDNIENIEM W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Dodatek relokacyjny będzie przysługiwał uczestnikom projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej, niż dotychczasowe miejsce zamieszkania. Aby otrzymać dodatek spełnione będą musiały być określone warunki.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

 • zamieszkujące teren województwa wielkopolskiego
 • bezrobotne - bierne zawodowo tj. bez zatrudnienia, lecz niezarejestrowane w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne
 • między 15 a 29 rokiem życia
 • pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy
 • z niepełnosprawnościami
 • z niskimi kwalifikacjami
 • pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy krótkoterminowej

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.   

Dokumenty do pobrania

W celu zgłoszenie chęci udziału w projekcie uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a później czytelne i pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i deklaracji.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - plik do pobrania
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania
Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa w Projekcie - plik do pobrania

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Harmonogramy

Programowanie - grupa nr 3/PROG/WFAP - plik do pobrania
Harmonogram PP - styczeń 2021 - plik do pobrania
Harmonogram IPD - styczeń 2021 - plik do pobrania
Harmonogram PP - grudzień 2020 - plik do pobrania
Harmonogram IPD - grudzień 2020 - plik do pobrania
Harmonogram staży zawodowych - plik do pobrania
Operator Maszyn CNC - grupa nr 2/CNC/WFAP - plik do pobrania
Kosmetyczka - grupa nr 1/NZ/WFAP - plik do pobrania
Harmonogram PP - listopad 2020 - plik do pobrania
Harmonogram IPD - listopad 2020 - plik do pobrania
Programowanie - grupa nr 2/PROG/WFAP - plik do pobrania
Harmonogram PP - październik 2020 - plik do pobrania
Harmonogram IPD - październik 2020 - plik do pobrania
Harmonogram PP - wrzesień 2020 - plik do pobrania
Harmonogram IPD - wrzesień 2020 - plik do pobrania
Programowanie - grupa nr 1/PROG/WFAP - plik do pobrania
Kosmetyczka - grupa nr 3/KOSM/WFAP - plik do pobrania
Kosmetyczka - grupa nr 2/KOSM/WFAP - plik do pobrania
Kosmetyczka - grupa nr 1/KOSM/WFAP - plik do pobrania
Operator Maszyn CNC - grupa nr 1/CNC/WFAP - plik do pobrania
Harmonogram IPD - sierpień 2020 - plik do pobrania
Harmonogram PP - sierpień 2020 - plik do pobrania
Harmonogram IPD - lipiec - plik do pobrania

Jak zgłosić się na szkolenie?

Biuro Projektu:

Zwierzyniecka 18, piętro I, pokój 106, 60-814 Poznań

E-mail:

wielkopolskafabrykapower@jpmcg.pl

Telefon:

790 551 778